Works

Collection of Stories:

• Bibhinna Chorus (1957)
• Prem Aru Mrityur Karane (1958)
• Swapna, Smriti Bishad (1967)
• Galpa Aru Naksha (1966)
• Astwittar Jyotirmoy Chetana (ed. Tirtha Phukan)

Novels:

• Subala (1963)
• Tantrik (1967)
• Kushilav (1970)
• Puwar Purabi Nishar Bivash (1971, jointly written with Nirupama Borgohain)
• Haladhiya Charaye Baodhan Khai (1973)
• Pita-Putra (1975)
• Timirtirtha (1975)
• Ashtarag (1986)
• Matsyagandha (1987)
• Saudar Puteke Nao Meli Jai (1987)
• Nishangata (2000)
• Bishannata (2002)
• Edinor Dairy (2003)

Collection of Poems:

• Haimanti (1987)

Articles and Essays:

• Bibhinna Narak (1966)
• Dhusar Diganta (1970)
• Hridayar Manchitra (1979)
• Jiggyasa (1980)
• Ananda Aru Bedanar Sandhanat (1981)
• Call Girl (1981)
• Swarga Aru Narak (1987)
• Itihashar Sakshi (1988)
• Saptam Dashak (1989)
• Sukh-Dukh (1992)
• Pathkar Toka-Bohi (1993)
• Pragyar Sadhana (1994)
• Jibanar Sadhana (1994)
• Aatmadipo Bhawa (1996)
• Kotha Barta (1999)
• Bichitra Abhigyata Aru Anubhuti (1999)
• Jibanar Para Ami Ki Bisaro (2001)
• Aashir Dashakar Dastabez (2001, ed. Aminur Rahman)
• Bipadar Bandhu (2003)
• Jiwan Jiggyasa (2003, jointly with Gitimalika Neog)
• Jiwanar Upahar (2004, jointly with Gitimalika Neog)
• Kathar Murar Katha (2005)
• Sinta Torongo (2006)
• Jigyaasa (2006)
• Kaam Korar Anondo (2007)
• Hridoyor Xonbaad (2007)
• Moi Jetia Klanto Houn (2007)
• Jibonor Madhurotom Xomoi (2008)
• Swasthya Rokhyaar Xohoj Niyom (2008)
• Anondo Aaru Vedonaar Xondhanot (2008)
• Rohosyomoi Vikhad Aru Jontrona (2009)
• Mur Jowbonor Ramdhenu (2009)

Autobiographical Writing:

• Atmanusandhan (1988)
• Mor Sangbadik Jiban (1989)
• Dhumuha Aru Ramdhenu (First Part: 1997) (Second Part: 1998)
• Mor Hriday Ekhan Yuddakshetra

Edited Works:

• Binsa Satabdir Asamiya Sahitya (1967)
• Raudra Nilima (1969), jointly edited with Nanda Talukdar
• Asamiya Galpa Sankalan (First Part 1975; Second Part: 1976; Third Part: 2005)
• Malik (1989)
• Asamiya Sahityar Buranji (Sixth Part: 1993)
• Gadyar Sadhana (1994)
• Binsa Satabdir Sandhanat (1994)
• Asamiya Premar Kabita (2002), jointly edited with Karobi Deka Hazarika
• Sarat Chandra Singha (2005)
• Shrestha Nirbacita Asamiya Prabandha (First Part: 2005; Second Part: 2006)
• Shrestha Samalochanamulak Prabanddha

Books for children and teenagers:

• Aa-Aaa-Ka-Kha (1991)
• Kitap Parhar Aananda (1991)
• Aamak Kitap Lage (1993)
• Manuh Huwar Gaurav (1994)
• Mor Priya Manuh: Socretis (1994)
• Antahin Preronar Utsa: Louis Pasteur (1994)
• Aadhunik Jugar Janma Kahini (1996)
• Pratibhar Sangya Bisora Manuhjan (1996)
• Benjamin Franklin (1996) • Darwin (2004) • Kishore Sarathi (2010)

Essays:

• Carita Dashakar Fasal: Upanyas-Samagra; Carita Dashakar Fasal: Galpa Aru Prabandha-Samagra (1997)

Translation work:

• Mur Priya Pancta German Galpa (1996)